Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program „Wiem, że warto się uczyć” dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 23.08.2019 r.

Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) oraz firma Henkel Polska inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywających we wszystkich formach pieczy zastępczej. Łącznie, we wszystkich dotychczasowych edycjach, wsparcie finansowe otrzymało 325 uczniów. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

czytaj dalej

Projekt „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”

Dodano: 23.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” od 1 lipca 2019 roku realizuje projekt „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

czytaj dalej

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”

Dodano: 23.08.2019 r.

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

czytaj dalej

Program „DOBRY START” dla dzieci i osób objętych pieczą zastępczą w 2019 r.

Dodano: 13.08.2019 r.

Dzieci, osoby o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczone w pieczy zastępczej (rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce piekuńczo -terapeutycznej) oraz osoby usamodzielniane o których mowa w ww ustawie, otrzymają dodatkowe jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

czytaj dalej

Możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Dodano: 23.07.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 r. zmodyfikowane zostały Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r., które dodały możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności